Regulamin

1. WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zawierania i wykonywania  umów o obsługę użytkownika za pośrednictwem platformy internetowej www.slov.pl pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

2. DEFINICJE

 

Określenia użyte w regulaminie są zgodne z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2013. 1422 j.t.) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) i oznaczają:

 • Adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z użyciem poczty elektronicznej.
 • Cena – oznacza kwotę należną za Produkt, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedającego, przy czym Cena zawiera w sobie cenę bazową Produktu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług oraz Prowizję Usługodawcy. Koszty przesyłki nie stanowią elementu Ceny i wyszczególnione zostaną w odniesieniu do każdego z Produktów w odpowiednim formularzu dostawy.
 • Dostawca – oznacza przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Usługodawcy usługi dostawy Produktów nabytych przy użyciu Platformy do Kupującego, których lista dostępna jest w formularzu dostawy.
 • Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • Koszty – oznaczają koszty przesyłki, jakie Kupujący musi uiścić wraz z zapłatą Ceny, w celu otrzymania przesyłki zawierającej Produkt, w wysokości określonej zgodnie z opcją wybraną w formularzu dostawy.
 • Kupujący – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nabywającą lub zamierzającą nabyć Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Platformy.
 • Konsument – oznacza Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym, będącym przedsiębiorcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z brzmieniem art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustalonym przez ustawę z 30 maja 2014 r., (Dz. U. z 2014 r., poz 827).
 • Platforma – oznacza stronę internetową slov.pl wraz z całą infrastrukturą na niej dostępną, prowadzoną przez Usługodawcę, która umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w następstwie umożliwienia Sprzedającym oferowania swoich Produktów.
 • Operator płatności – oznacza podmiot świadczący usługi płatności w sieci Internet, za pośrednictwem którego można dokonać płatności za Produkt, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399. W przypadku, w którym Usługodawca nawiąże współpracę z większą ilością Operatorów Płatności, wyboru Operatora płatności spośród możliwych opcji dokonywać będzie Kupujący w formularzu płatności.
 • Produkt – oznacza towar lub usługę, których oferowanie do sprzedaży przez Sprzedającego jest zgodne z niniejszym Regulaminem, a który to towar bądź usługa może w następstwie oferowania na Platformie zostać nabyty przez Kupującego.
 • Prowizja – oznacza Prowizję, jaką Sprzedający zapłaci Usługodawcy za umożliwienie Sprzedającemu oferowania Produktów do sprzedaży za pośrednictwem Platformy. Prowizja należna Usługodawcy określona została w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 • Regulamin Sprzedaży za pośrednictwem Platformy – oznacza regulamin określający zasady zawierania Umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, do którego stosowania zobowiązani są Użytkownicy i który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedający – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej sprzedającą lub oferującą Produkty do sprzedaży Kupującym za pośrednictwem Platformy.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawyz dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkowników, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego, zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przy użyciu Platformy.
 • Umowa Obsługi Użytkownika – oznacza umowę o korzystanie z Platformy przez Użytkownika zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy użyciu formularza rejestracji dostępnego na Platformie.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w przedmiocie udostępnienia Platformy do korzystania przez Użytkownika w zakresie obejmującym m.in. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy, obsługę kont Użytkowników, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, zlecenie Dostawy w sposób wybrany przez Użytkownika oraz przesyłanie informacji niezbędnych dla wykonania Umowy Sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu Platformy.
 • Usługodawca – oznacza spółkę „FACEADDICTED” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a (00-034 Warszawa), REGON: 3636511300, NIP: 5252645302, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 598968,
 • Użytkownik – oznacza Kupującego lub Sprzedającego.

 

3. PRAWO WŁAŚCIWE

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu, albowiem Usługodawca ma siedzibę w Polsce.

 

4. INFORMACJE PODSTAWOWE O USŁUGODAWCY WRAZ Z PODSTAWOWĄ INFORMACJĄ DLA KONSUMENTÓW

 

 • Adresy elektroniczne Usługodawcy: zagadaj@slov.pl
 • Firma, siedziba i adres zgodna z definicją „Usługodawca”, zawartą w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
 • Świadczenie Usług przez Usługodawcę nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zobowiązanie do świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oznacza w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy;
  2. obsługę kont Użytkowników;
  3. przetwarzanie danych osobowych Użytkowników;
  4. zlecenie Dostawy w sposób wybrany przez Użytkownika;
  5. przesyłanie informacji niezbędnych celem wykonania Umowy Sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu Platformy;
  6. rozpatrywanie reklamacji wobec wad świadczonej Usługi;
  7. czuwanie nad prawidłowym korzystaniem z Platformy przez Użytkowników

 

5. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

 

 • Usługodawca,  stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, wirusy internetowe);
  3. możliwość łamania zabezpieczeń wcelu pozyskania osobistych i poufnych informacji, w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
  4. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika, jego rachunków bankowych, kart kredytowych.
 • Usługodawca informuje, że wskazane wyżej zagrożenia są zagrożeniami potencjalnymi, a Usługodawca stosuje systemy zabezpieczające infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 

6. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.

 

7. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu i w zakresie określonym w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu umożliwienia zawarcia i wykonania zawartej przy pomocy Platformy Umowy Obsługi Użytkownika. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 • Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. adres zameldowania na pobyt stały;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  4. adresy elektroniczne Użytkownika.
 • W celu realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy Obsługi Użytkownika lub dokonania innej czynności prawnej pomiędzy Użytkownikami, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • Wskazanie danych wymienionych w pkt. 3) jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną ;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ustępach poprzedzających, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Usługodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować ją o przysługujących jej prawach oraz udzielić, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca informuje Użytkownika, iż:
  1. istnieje możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem loginu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. stosuje środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

8. KORZYSTANIE Z PLATFORMY – REJESTRACJA KONTA

 

 • Do oferowania oraz sprzedaży Produktów za pośrednictwem Platformy upoważniony będzie każdy podmiot, który ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a który dokona rejestracji „Konta Sprzedającego” Możliwość nabywania Produktów za pośrednictwem Platformy wymaga zarejestrowania indywidualnego Konta Kupującego. Formularze rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej slov.pl.
 • Przesyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność danych podanych podczas rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U 1997 nr 133 poz. 883) oraz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, którego treść w całości akceptuje.
 • Regulamin dostarczony zostanie Użytkownikowi w drodze elektronicznej w treści wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 • Aktywacja konta Użytkownika nastąpi po kliknięciu przez użytkownika w link aktywacyjny przesłanego przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Warunki techniczne, do korzystania z Platformy są następujące:
  1. urządzenie z dostępem do internetu umożliwiające wyświetlenie Platformy
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 49.0.1 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 10.0.1 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 53.0.2785.116 lub jej nowsza wersja,
  3. aktywny adres e-mail
  4. włączona obsługa Javascript i Cookies
 • W przypadku, w którym w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania wiadomości e-mail Użytkownik nie dokona aktywacji konta poprzez wykorzystanie wysłanego do niego pocztą elektroniczną linku aktywacyjnego, konto nie zostanie aktywowane, a wszelkie dane Użytkownika, w tym dane osobowe, zostaną przez Usługodawcę usunię
 • Aktywacja konta Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą Umowy Obsługi Użytkownika. Do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika z Usługodawcą dochodzi w przypadku skasowania konta Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny. Usługodawca uprawniony jest do odmowy rejestracji i aktywacji konta Użytkownika, w szczególności z uwagi na względy bezpieczeństwa oraz chęć zapewnienia wysokiej jakości Produktów oferowanych za pośrednictwem Platformy.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub usunięcia konta naruszającego Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia, że wszystkie oświadczenia złożone przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika lub Umowy Sprzedaży będą zgodne z prawdą;
  2. zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. przekazywania rzetelnych informacji o stanie Produktu, który jest oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Platformy;
  4. niepublikowania na Platformie, w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, których publikacja jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności jakichkolwiek treści, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich;
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, które otrzymał za pośrednictwem Portalu o innych Użytkownikach Platformy, bądź do których uzyskał dostęp w następstwie korzystania z Platformy.
 • Użytkownik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oświadcza, iż znana jest mu forma, w jakiej została udostępniona do użytku Platforma, stan Platformy oraz sposób jej funkcjonowania, a także akceptuje Platformę w formie w jakiej jest ona udostępniona Użytkownikowi w chwili założenia konta Użytkownika.
 • Usługodawca zapewnia poprawne funkcjonowanie Platformy w sposób zgodny z obecną wiedzą i możliwościami technicznymi, celem umożliwienia korzystania z głównych funkcjonalności Platformy. W działaniu Platformy mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w działaniu Platformy trwały możliwie kró
 • Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność wobec Usługodawcy za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez danego Użytkownika prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niekompletnością którychkolwiek z oświadczeń składanych przez Użytkownika. Użytkownik ponosi w szczególności pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich związanych z oferowaniem Produktów do sprzedaży na Platformie.

 

9. KORZYSTANIE Z PLATFORMY – UŻYTKOWNIK

 

 • Sprzedający, z chwilą zaoferowania swoich Produktów do sprzedaży na Platformie jest związany złożoną przez siebie ofertą. W przypadku przyjęcia takiej oferty przez Kupującego, w sposób który udostępniony został Użytkownikom korzystającym z Platformy, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i to wyłącznie Kupujący i Sprzedający są zobowiązani do wykonania zawartej przez siebie Umowy Sprzedaży tj. Kupujący do zapłaty Ceny oraz Kosztów zaś Sprzedający do wydania Produktu Kupującemu w uzgodniony sposó Usługodawca nie jest stroną zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Sprzedający uprawniony jest do oferowania w ramach Platformy Produktów w takim zakresie w jakim posiada on Produkty oraz jest uprawniony do swobodnego rozporządzania nimi.
 • Celem umożliwienia Sprzedającemu oferowania Produktów na Platformie, Sprzedający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie kompozycji stron internetowych Sprzedającego, w celu promocji przez Usługodawcę Produktów Sprzedającego oferowanych na Platformie w dowolnych mediach. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje uprawienie do udzielania dalszych licencji oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką;
  2. Wprowadzanie utworu do obrotu pod dowolnym tytułem prawnym;
  3. Publiczne wykonywanie, wystawienia, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i emitowanie oraz wszelkiego rodzaju publiczne udostępnianie utworu w celu promocji Produktów;
 • Usługodawca uprawniony jest do usunięcia z Platformy oferowanych przez Sprzedającego Produktów według własnego uznania, w tym w szczególności jeżeli oferowanie takich Produktów do sprzedaży na Platformie narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub nie jest zgodne z założeniami marketingowymi Platformy.
 • Roszczenie Usługodawcy o zapłatę Prowizji staje się wymagalne z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przy wykorzystaniu Platformy.
 • Prowizja naliczana będzie na zasadach i w wysokości określonej treścią Załącznika nr 3 oraz potrącana bezpośrednio przez Usługodawcę z Ceny zapłaconej przez Kupującego.
 • Użytkownicy zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Platformy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania postanowień Regulaminu Sprzedaży za pośrednictwem Platformy.

 

10. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

 

 • Usługodawca uprawniony jest do wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników informacji związanych z Platformą oraz korzystaniem z niej.
 • Użytkownicy rejestrujący się na Platformie wyrażają zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości elektronicznych, zawierających informacje dotyczące zawartych Umów Sprzedaży oraz ich wykonania.
 • Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania udostępniania Platformy Użytkownikowi bez podania przyczyny. Zaprzestanie udostępniania Platformy Użytkownikowi pozostaje bez znaczenia dla wykonania, za pośrednictwem Platformy umów, które zostały zawarte przed momentem zaprzestania udostępniania Platformy Użytkownikowi.

 

11. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 • Usługodawca, umożliwia Sprzedającemu oferowanie Produktów do sprzedaży Kupującym przy wykorzystaniu Platformy oraz zawieranie na odległość Umowy Sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, na podstawie oferty nabycia Produktów złożonej przez Kupującego Sprzedającemu.
 • Warunkiem realizacji przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Platformy internetowej slov.pl jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego na stronie www.slov.pl oraz dokonanie zapłaty Ceny oraz Kosztów w terminie 120 godzin od chwili złożenia zamówienia. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Brak zapłaty Ceny oraz Kosztów we wskazanym terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia po upływie maksymalnie 168 godzin od chwili jego złożenia i jest równoznaczne z odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Nabyte przez Kupującego Produkty będą dostarczane przez Dostawcę pod adres wskazany w formularzu zamówienia, zgodnie z wyborem Kupującego.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedający zobowiązany jest dołączyć dowód sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT Kupujący powinien w formularzu zamówienia wpisać we wskazanym miejscu dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.
 • Koszty przesyłki Produktu do Kupującego wskazane są we formularzu dostawy dostępnym na Platformie slov.pl.

 

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

 

 • Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Obsługi Użytkownika, co jednoznaczne jest zakończeniem korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w każdej chwili poprzez usunięcie Konta Użytkownika w sposób przewidziany w odpowiedniej funkcjonalności Platformy.
 • W przypadku zawarcia przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy Umowy Sprzedaży, zakończenie korzystania z Usługi będzie skuteczne nie wcześniej niż z chwilą wykonania Umowy Sprzedaży.
 • Dodatkowe informacje o możliwości odstąpienia od Umowy Obsługi Użytkownika zawarte zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

13. REKLAMACJE

 

 • Reklamacje Użytkownik może złożyć Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej lub na piśmie do Usługodawcy w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia wady Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Przez wadę Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozumie się niepoprawne działanie jakichkolwiek funkcjonalności Platformy, które Platforma oferuje Użytkownikowi. Wadą w rozumieniu powyższego nie jest celowa zmiana działania jakichkolwiek funkcjonalności Platformy przez Usługodawcę w celu jej ulepszenia.
 • Odpowiedzi na reklamacje Usługodawca zobowiązany jest udzielić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • Jeżeli Usługodawca uzna reklamację za uzasadnioną zobowiązany on jest usunąć wadę Platformy w terminie, który jest technicznie uzasadniony. W przypadku reklamacji złożonej przez Sprzedającego, jeżeli złożona reklamacja dotyczy niemożliwości zrealizowania sprzedaży Produktu za pośrednictwem Platformy, Usługodawca zobowiązany będzie do zwrotu Prowizji, którą pobrał zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w następstwie niesprawnego funkcjonowania Platformy lub przerw technicznych. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu poniesionej przez Użytkownika szkody ograniczona jest do szkód powstałych w następstwie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy i ograniczona jest do wysokości Ceny Produktu, w stosunku do którego niemożliwe było zawarcie Umowy Sprzedaży w związku z niesprawnością Platformy.
 • Usługodawca nie jest stroną zawartej Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu Platformy oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy Sprzedaży zawartej przez jakichkolwiek Użytkowników Platformy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jakiegokolwiek Użytkownika innemu Użytkownikowi w następstwie korzystania z Platformy, chyba, że szkody takie są następstwem umyślnego działania bądź zaniechania Usługodawcy.

 

15. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Regulamin obowiązuje od 26 września 2016 roku.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uprzedniego poinformowania Użytkowników w formie elektronicznej. Usługodawca informując Użytkowników o zamiarze zmiany regulaminu wskaże zakres zmian. W terminie 14 dni od dnia poinformowania każdego z Użytkowników o zamiarze zmiany Regulaminu, każdy Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy Obsługi Użytkownika poprzez usunięcie Konta Użytkownika w udostępniony na Platformie sposó Nieusunięcie Konta Użytkownika w tym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę w sposób dorozumiany.

 

Załącznik nr 1
Informacje dotyczące korzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy obsługi użytkownika

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy obsługi użytkownika

Załącznik nr 3
Prowizja usługodawcy

Załącznik nr 4
Regulamin sprzedaży za pośrednictwem platformy www.slov.pl