Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka Prywatności

 1. Platforma slov.pl (dalej „Platforma” lub „SLOV”) informuje, iż korzystając z Naszej Platformy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest „FACEADDICTED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a (00-034 Warszawa), REGON: 3636511300, NIP: 5252645302, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 598968, (dalej: „Administrator”). Administrator danych osobowych zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 18897/2016.
 3. Administrator zbiera dane, które przekazywane są przy pomocy plików cookies oraz dane, które Platforma otrzyma w wyniku nadesłania przez Państwa wiadomości przez stosowny formularz, który udostępniony został na stronie głównej Platformy.
 4. Administrator zbiera następujące dane, niezbędne celem zawarcia i wykonania Umowy Obsługi Użytkownika, a także dla prawidłowego korzystania z Platformy:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. adres zameldowania na pobyt stały;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  4. adresy elektroniczne Użytkownika.
 5. Dane zabrane przez Administratora przetwarzane są w celu zwarcia Umowy Obsługi Użytkownika, zapewnienia poprawnego działania Platformy, umożliwiania zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy użytkownikami, umożliwienia wzajemnych rozliczeń pomiędzy użytkownikami oraz umożliwienia wzajemnych rozliczeń z Administratorem i SLOV, jak również w celach promocji produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Platformy. Dane zebrane w ramach Platformy mogą być ponadto wykorzystywane w celach statystycznych, oraz celem dokonania ulepszeń Platformy.
 6. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administrator, o ile Użytkownik nie wyraził w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.
 8. Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika także na potrzeby dokonywania rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Platformy, a także w innych celach, co do których Użytkownik wyraził zgodę. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy (rozwiązaniu Umowy Obsługi Użytkownika)
 9. Pomimo, że Platforma nie wykonuje automatycznie takich operacji, to administratorzy Platformy mają możliwość tworzenia kont użytkowników różnym poziomem dostępu do informacji dostępnych na Platformie.
 10. W celu zapewnienia jak największej płynności i pewności funkcjonowania Platformy, jego administratorzy dokonują codziennych kopii zapasowych tzw. back-upy. Back-upy te przechowywane są w sposób odpowiadający wszelkim standardom, zapewniając tym samym odpowiednie bezpieczeństwo danych tam zawartych.

Pliki cookies

 1. Platforma SLOV wykorzystuje pliki cookie, które stanowią identyfikatory sesji (przechowują one stan Platformy dla danego użytkownika). Są to „ciasteczka” sesyjne co oznacza, że znikają one z chwilą zamknięcia przeglądarki. Ponadto wewnętrzne statystyki systemu ustawiają ciasteczka, które przechowują odpowiednio informacje o ostatnich odwiedzinach Platformy przez użytkownika. Oprócz opisanych powyżej plików cookies Platforma korzysta z usługi Google Analytics, która to sama tworzy pliki cookies na Państwa urządzeniach. Więcej informacji dotyczących Google Analytics znajduje się tutaj.
 2. Platforma korzysta z informacji zgromadzonych w plikach cookies na podstawie art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800), który określa warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika. Mając na względzie ust. 2 ww. przepisu podczas pierwszych odwiedzin Platformy zostanie Państwu wyświetlona informacja o tym, że Platforma korzysta z plików cookies.
 3. Niezależnie od rodzaju przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają mogą Państwo w ustawieniach tej przeglądarki wybrać, aby na Państwa urządzeniu nie były przechowywane pliki Korzystanie z Platformy bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Zmiana ustawień przeglądarki w zakresie ustawień dotyczących plików cookies dokonywana jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i SLOV nie ponosi odpowiedzialności za następstwa takich zmian. Dokonanie takiej zmiany ustawień może spowodować, iż mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych funkcji Platformy.

Przetwarzanie i udostępnianie Danych

 1. Administrator nie będzie bez Państwa wyraźnej zgody udostępniać w jakikolwiek sposób Państwa danych zbieranych w trakcie korzystania z Platformy niepowołanym do tego osobom trzecim, a w szczególności podmiotom zajmującym się handlem lub jego promocją przy pomocy tzw. list mailingowych. Państwa dane zostaną ujawnione innym Użytkownikom, z którymi zawarli Państwo umowę sprzedaży za pośrednictwem Platformy, w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia jej umowy przez Użytkownikó Państwa dane mogą być ujawnione osobom zatrudnianym przez Administratora lub innym osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi, o ile jest to niezbędne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy lub jego modernizacji.
 2. Administrator udziela informacji dotyczących zebranych danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności oraz w Regulaminie korzystania przez użytkownika z Platformy www.slov.pl, organom państwowym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Administrator jest uprawniony – za zgodą Użytkownika wyrażoną przy rejestracji konta na Platformie, udostępniać dane osobowe Użytkownika jednostką powiązanym Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
 4. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.
 5. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z Umowy Obsługi Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom lub organom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń.
  1. Administrator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 19997 roku (Dz.U. Nr 133, poz 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 101, poz 926), mają Państwo dostęp do treści zebranych przez Platformę danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania zarówno dostępu do swoich danych jak i w celu ich zmiany należy skontaktować się z Administratorem. Można tego dokonać zarówno przy pomocy formularza kontaktu na stronie głównej Platformy jak i pisemnie na adres FACEADDICTED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej – Warecka 11 A,  00-034 Warszawa z dopiskiem Zmiana danych SLOV.
 6. Okres przechowywania danych zebranych przez Platformę na podstawie niniejszej Polityki Prywatności nie jest określony, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Okres ten w przeważającej mierze zależy od celu w jakim dane zostały uzyskane.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przechowywane będą na serwerach ovh.pl. Bazy te znajdują się na należycie chronionych serwerach i zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. W związku z faktem, iż bazy danych osobowych zbieranych przez Administratora posiadają dostęp do sieci Internet, Administrator stosuje poziom ochrony bazy danych osobowych przewidziany Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Pomimo, iż Administrator oraz współpracujące z nim podmioty zapewniają wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa należy pamiętać, iż przekazywanie danych za pośrednictwem sieci Internet nigdy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, do których doszło w sposób nie zawiniony przez Administratora.

Odnośniki

 1. W trakcie korzystania z Platformy mogą Państwo napotkać na naszych stronach internetowych odnośniki do innych serwisów, portali lub stron internetowych. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść, do której otrzymają Państwo dostęp po użyciu takiego odnośnika. W celu zapewnienia jak najbardziej optymalnej ochrony Państwa danych Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności takich serwisó

Zmiany

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na stronie naszej Platformy. Polityka Prywatności w zakresie zmian, które zostały w niej dokonane obowiązywać będzie od momentu opublikowania informacji o jej zmianie.